คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      ผู้สอนภาษาเวียดนาม ในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ B1 ขึ้นไป สำหรับชาวไทย และที่ระดับ B2 สำหรับชาวต่างชาติและมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนาม สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้หรือหลักสูตร มีการกำหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับวัยและระดับภาษาของผู้เรียน มีการบูรณาการทักษะทางภาษา มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สามารถสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับผู้เรียน มีการคิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง และวางแผนการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้          1.ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย 1.1 ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา   1.2 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ B1   1.3 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ อย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง   1.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่   1.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   1.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   1.4.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ   2.1 วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา   2.2 มีคะแนนสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ B2 ขึ้นไป   2.3 มีประสบการณ์การสอนภาษาเวียดนามอย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง   2.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่   2.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   2.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 2.4.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาเวียดนามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-3-087ZA ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทที่คุ้นชิน
ILS-IED-3-088ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างมีทักษะ
ILS-IED-3-089ZA ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างมีทักษะ
ILS-IED-3-090ZA พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างมีทักษะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ