คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ผู้สอนภาษาเวียดนามในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบมาตรฐานมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ B2 ขึ้นไป สำหรับชาวไทย และที่ระดับ C1 ขึ้นไป สำหรับชาวต่างชาติ และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารและหลักสูตร สามารถกำหนดเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการเชื่อมโยงกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทางภาษา มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง มีการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีการคิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม และความสามารถด้านภาษาเวียดนาม แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวางแผน พัฒนาตนเองต่อไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้          1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย   1.1 ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา   1.2 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test)ที่ระดับ B2 ขึ้นไป   1.3 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ อย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง   1.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่   1.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   1.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   1.4.3  เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ   2.1 วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา   2.2 มีคะแนนสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ C1 ขึ้นไป   2.3 มีประสบการณ์การสอนภาษาเวียดนามอย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง   2.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่   2.4.1  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   2.4.2  เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 2.4.3  เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาเวียดนามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หมายเหตุ : N/A : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-4-091ZA ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-4-092ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างชำนาญการ
ILS-IED-4-093ZA ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-IED-4-094ZA พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-4-095ZA พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ