คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติจัดทำแผนการปฏิบัติงานปูพื้นหินธรรมชาติตามมาตรฐานของผู้ผลิต อ่านแบบงานปูพื้นหินธรรมชาติให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ประเมินราคางานปูพื้นหินธรรมชาติ และตรวจสอบความถูกต้องงานปูพื้นหินธรรมชาติตามรายละเอียดของงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 8 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-4-074ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ
CIP-CBD-4-075ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู
CIP-CBD-4-076ZB ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-4-077ZB การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-4-078ZB ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม
CIP-CBD-4-079ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
CIP-CBD-4-080ZB จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานปูพื้นหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-4-081ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ