คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม การเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูพื้นหินธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย รวม 7 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-3-028ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ
CIP-CBD-3-029ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู
CIP-CBD-3-030ZB ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-3-031ZB การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-3-032ZB ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม
CIP-CBD-3-033ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
CIP-CBD-3-034ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ