หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-3-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดแนว และวางตำแหน่งพื้นและผนังหินธรรมชาติก่อนการปูหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40521 การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู 1.1 จัดแนวปูหินธรรมชาติตามได้ตามแบบที่กำหนด 40521.01 143211
40521 การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู 1.2 วางตำแหน่งจุดเริ่มปูหินธรรมชาติตามได้ตามแบบที่กำหนด 40521.02 143212
40521 การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู 1.3 กำหนดระดับของผิวพื้นก่อนปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามความหนาของหินธรรมชาติรวมวัสดุสำหรับปู 40521.03 143213
40521 การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู 1.4 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดหรือวางตำแหน่งการปู 40521.04 143214
40522 การจัดแนวและวางตำแหน่งผนังหินธรรมชาติก่อนการปู 2.1 จัดแนวปูผนังหินธรรมชาติตามได้ตามแบบที่กำหนด 40522.01 143215
40522 การจัดแนวและวางตำแหน่งผนังหินธรรมชาติก่อนการปู 2.2 วางตำแหน่งจุดเริ่มปูผนังหินธรรมชาติตามได้ตามแบบที่กำหนด 40522.02 143216
40522 การจัดแนวและวางตำแหน่งผนังหินธรรมชาติก่อนการปู 2.3 กำหนดระนาบของผิวผนังก่อนปูผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามความหนาของหินธรรมชาติรวมวัสดุสำหรับปู 40522.03 143217
40522 การจัดแนวและวางตำแหน่งผนังหินธรรมชาติก่อนการปู 2.4 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดหรือวางตำแหน่งการปู 40522.04 143218

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. มีทักษะการปูหินธรรมชาติ2. มีทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดแนวของหินพื้นและผนังหินธรรมชาติก่อนการปู2. สามารถกำหนดจุดเริ่มปูพื้นและผนังหินธรรมชาติ ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการก่อนการปู3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการจัดแนว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้ขนาดและความหนาของหินธรรมชาติก่อนการปู2. มีความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแนว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแนว และวางตำแหน่งพื้นและผนังหินธรรมชาติก่อนการปู(ข) คำอธิบายรายละเอียด1.จัดแนว หมายถึง การกำหนดแนวรอยต่อของแผ่นให้ตรงกัน และร่องของแผ่นให้ได้ขนาดร่อง แนวของแผ่นตามแบบที่กำหนด2.ระบุปัญหา หมายถึง การติดตั้งพื้นหรือผนังหินธรรมชาติที่จะตัดไปชนกับวัสดุอื่นๆ หากเป็นเศษเล็กไม่สามารถปูได้ ทำให้การตัดปรับระยะร่องรอยต่อใหม่ หรือต้องใช้วัสดุการปูหรือติดตั้งแบบใหม่


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการจัดแนวและวางตำแหน่งผนังหินธรรมชาติก่อนการปู1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ