คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนัง การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู การติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด และยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-2-062ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ
CIP-CBD-2-063ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู
CIP-CBD-2-064ZB ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-2-065ZB การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-2-066ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ