หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-2-077ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูหินธรรมชาติหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40511 การเตรียมผิวหน้าของพื้นก่อนปูหินธรรมชาติ 1.1 เตรียมหน้าของผิวพื้นก่อนปูหินธรรมชาติ เช่น สกัดผิวหน้าลาย 40511.01
40511 การเตรียมผิวหน้าของพื้นก่อนปูหินธรรมชาติ 1.2 เตรียมการลดระดับของผิวพื้นก่อนปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามความหนาของหินธรรมชาติรวมวัสดุสำหรับปูพื้น 40511.02
40512 การเตรียมผิวหน้าของผนังก่อนปูหินธรรมชาติ 2.1 เตรียมหน้าของผิวผนังก่อนปูผนังหินธรรมชาติเช่น สกัดผิวผนังให้ขรุขระ 40512.01
40512 การเตรียมผิวหน้าของผนังก่อนปูหินธรรมชาติ 2.2 เตรียมการลดระนาบของผิวผนังก่อนปูได้ถูกต้องตามความหนาของหินธรรมชาติรวมวัสดุสำหรับปูผนัง 40512.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. มีทักษะการปูหินธรรมชาติ2. มีทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ต้องเตรียมผิวหน้าพื้นได้ถูกต้องตามชนิดของหินธรรมชาติ2. ต้องเตรียมผิวหน้าผนังได้ถูกต้องตามชนิดของหินธรรมชาติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้ลักษณะการเตรียมผิวหน้าพื้นก่อนปูหินพื้นธรรมชาติ2. รู้ลักษณะการเตรียมผิวหน้าผนังก่อนปูผนังหินธรรมชาติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน   1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูหินธรรมชาติ(ข) คำอธิบายรายละเอียดสกัดผิวหน้าลาย หมายถึง การทำผิวหน้าของพื้นเดิมให้มีผิวขรุขระด้วยอุปกรณ์ต่างๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการ เตรียมผิวหน้า ของผิวพื้นก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการ เตรียมผิวหน้า ของผิวผนังก่อนปูผนังหินธรรมชาติ1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ