หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-2-079ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนดหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40531 ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นตามลวดลายที่กำหนด 1.1 ปูหินธรรมชาติได้แนวและลวดลายตามที่กำหนด 40531.01
40531 ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นตามลวดลายที่กำหนด 1.2 ปูแผ่นหินธรรมชาติได้ระดับและได้ระนาบสม่ำเสมอตลอดบริเวณที่ปู 40531.02
40531 ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นตามลวดลายที่กำหนด 1.3 แนวร่องรอยต่อของแผ่นพื้นหินธรรมชาติได้ขนาดตามแบบที่กำหนด 40531.03
40532 ติดตั้งหินธรรมชาติที่ผนังตามลวดลายที่กำหนด 2.1 ปูผนังหินธรรมชาติได้แนวและลวดลายตามที่กำหนด 40532.01
40532 ติดตั้งหินธรรมชาติที่ผนังตามลวดลายที่กำหนด 2.2 ปูผนังหินธรรมชาติได้ระนาบสม่ำเสมอตลอดบริเวณที่ปู 40532.02
40532 ติดตั้งหินธรรมชาติที่ผนังตามลวดลายที่กำหนด 2.3 แนวร่องรอยต่อของแผ่นผนังหินธรรมชาติได้ขนาดตามแบบที่กำหนด 40532.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. มีทักษะการปูหินธรรมชาติ2. มีทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ติดตั้งพื้นหินธรรมชาติได้ตามลวดลายที่กำหนด2. ติดตั้งผนังหินธรรมชาติไดตามลวดลายที่กำหนด3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับปูพื้นและผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้ขนาดและความหนาของหินธรรมชาติก่อนการปู2. มีความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปูพื้นและผนังหินธรรมชาติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด และสามารถเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับปูพื้นและผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียดแนวร่องรอยต่อ หมายถึง รอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องโดยมีการเว้นช่องตามแบบที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการติดตั้งพื้นหินธรรมชาติตามลวดลายที่กำหนด1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการติดตั้งผนังหินธรรมชาติตามลวดลายที่กำหนด1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ