หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-3-070ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการยาแนว รอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงานและการทำความสะอาดผิวหินธรรมชาติ หลังการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่นหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40541 การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน 1.1 ขุดแนวรอยแผ่นหินธรรมชาติได้สะอาดและได้ความลึกตลอดแนวร่องรอยต่อ 40541.01 143225
40541 การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน 1.2 เลือกชนิดสีและชนิดของปูนยาแนวได้ตรงตามที่กำหนด 40541.02 143226
40541 การยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน 1.3 ยาแนวร่องรอยต่อของหินธรรมชาติได้เรียบและสีสันสม่ำเสมอ 40541.03 143227
40542 การทำความสะอาดผิวหินธรรมชาติ หลังการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่น 2.1สามารถเช็ดล้างคราบปูนยาแนวที่เกาะเปื้อนตามผิวหน้าแผ่นหินตามแนวรอยต่อแผ่นได้ถูกวิธี 40542.01 143228
40542 การทำความสะอาดผิวหินธรรมชาติ หลังการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่น 2.2สามารถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับเช็ดล้างคราบสกปรกอื่นๆ เช่น คราบยาแนวคราบฝุ่น ที่เกาะติดหน้าแผ่นหินธรรมชาติได้ถูกต้อง 40542.02 143229

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. มีทักษะการปูหินธรรมชาติ2. มีทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถยาแนวพื้นหินธรรมชาติได้เรียบและสม่ำเสมอตลอดร่องรอยต่อของแผ่นหินธรรมชาติ2. สามารถยาแนวแผ่นผนังหินธรรมชาติได้เรียบและสม่ำเสมอตลอดร่องรอยต่อของแผ่นหินธรรมชาติ3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับใช้ยาแนวรอยต่อหินพื้นและผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้อง4. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดคราบยาแนวที่บริเวณรอยต่อหินพื้นและผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้จักคุณสมบัติของหินธรรมชาติก่อนการยาแนวหรือก่อนการทำความสะอาด2. มีความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับยาแนวรอยต่อแผ่นหินหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดบริเวณร่องรอยต่อและผิวหน้าของแผ่นหินหินธรรมชาติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยาแนวรอยต่อของหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน และการทำความสะอาดผิวหินธรรมชาติหลังการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่น (ข) คำอธิบายรายละเอียดแนวรอยแผ่นหินธรรมชาติ หมายถึง รอยต่อระหว่างแผ่นหินธรรมชาติ โดยมีการเว้นช่องตามแบบที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการยาแนวรอยต่อของพื้นหินธรรมชาติตามรายละเอียดของงาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการทำความสะอาดผิวหน้าหินธรรมชาติหลังการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่น1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ