หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-3-071ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้งและตรวจพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสมหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40551 ตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้ง 1.1 สามารถตรวจสภาพผิวหน้าของพื้นที่ได้ถูกต้องตามลักษณะของการปูพื้นหรือผนังก่อนการติดตั้ง 40551.01 143230
40551 ตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้ง 1.2 สามารถวัดค่าความลาดเอียงของระดับพื้นบริเวณพื้นที่ที่จะปูหินธรรมชาติได้ถูกต้อง 40551.02 143231
40551 ตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้ง 1.3 สามารถตรวจจุดเริ่มต้นการปูพื้นและผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 40551.03 143232
40551 ตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้ง 1.4 สามารถตรวจงานที่ดำเนินการก่อนหลังหรือต่อเนื่องกับงานปูพื้นหรือผนังหินธรรมชาติได้ 40551.04 143233
40552 ตรวจพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม 2.1 ตรวจพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสมกับชนิดของหินธรรมชาติและปลอดภัย 40552.01 143234
40552 ตรวจพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม 2.2 รู้จักคุณสมบัติของวัสดุเพื่อกำหนดการกองเก็บที่เหมาะสม 40552.02 143235

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ (ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูพื้นหินธรรมชาติ2. การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู3. ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด4. ยาแนวรอยต่อหินธรรมชาติพื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. รู้จักการเตรียมสภาพผิวหน้าของพื้นที่ได้ถูกต้องตามลักษณะของการปูพื้นหรือผนังก่อนการติดตั้ง2. สามารถกำหนดค่าความลาดเอียงของระดับพื้นบริเวณพื้นที่ที่จะปูหินธรรมชาติได้ถูกต้อง3. สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นการปูพื้นและผนังหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด4. สามารถตรวจงานที่ดำเนินการก่อนหลังหรือต่อเนื่องกับงานปูพื้นหรือผนังหินธรรมชาติได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. รู้จักสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้งที่เหมาะสมกับชนิดของหินธรรมชาติ 2. รู้จักคุณสมบัติของหินธรรมชาติเพื่อกำหนดพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้งและตรวจพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม (ข) คำอธิบายรายละเอียดตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้ง หมายความถึง ผู้รับประเมินต้องรู้จักการเตรียมสภาพผิวหน้าของพื้นที่ได้ถูกต้องตามลักษณะของการปูพื้นหรือผนังก่อนการติดตั้ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการตรวจสภาพพื้นที่ก่อนการติดตั้ง1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2.  แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการตรวจพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ   2.  แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  


 ยินดีต้อนรับ