หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-087ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40561 เลือกวัสดุสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม 1.1สามารถเลือกประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีเทาหรือปูนซีเมนต์ขาวที่เหมาะสมกับการปูชนิดหินพื้นธรรมชาติ 40561.01
40561 เลือกวัสดุสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม 1.2 สามารถเลือกขนาดและเฉดสีของวัสดุได้ตามลวดลายที่กำหนด 40561.02
40561 เลือกวัสดุสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม 1.3 สามารถเลือกชนิดและสีของปูนยาแนวได้เหมาะสมกับการหินธรรมชาติ 40561.03
40562 เลือกอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม 2.1 สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปูหินธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสม 40562.01
40562 เลือกอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม 2.2 สามารถเลือกอุปกรณ์การจัดแนวได้ถูกต้องตามขนาดร่องรอยต่อแผ่นได้ถูกต้อง 40562.02
40563 เลือกเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 3.1 รู้จักเลือกใช้เครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปูได้ถูกต้องและเหมาะสม 40563.01
40563 เลือกเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 3.2 รู้จักลักษณะของเครื่องมือเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 40563.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ (ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูหินธรรมชาติ2. การจัดแนวและวางตำแหน่งหินธรรมชาติก่อนการปู3. ติดตั้งหินธรรมชาติที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด4. ยาแนวรอยต่อหินธรรมชาติพื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถเลือก วัสดุ ที่จะใช้ปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องและเหมาะสม2. สามารถเลือกอุปกรณ์ สำหรับงานปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องและเหมาะสม3. สามารถเลือกเครื่องมือ สำหรับงานปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องและปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้จักคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องและเหมาะสม2. รู้จักอุปกรณ์สำหรับงานปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องและเหมาะสม3. มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ สำหรับใช้ในงานปูหินธรรมชาติ ได้อย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. วัสดุ หมายถึง หินธรรมชาติ เช่น หินอ่อน หินกาบ หินภูเขา หินทราย เป็นต้น2. อุปกรณ์ หมายถึง ตะขอสำหรับยึดหลังหินธรรมชาติ พร้อมพุกยึด กาวที่ใช้สำหรับต่อหินในงานปูผนัง3. เครื่องมือ หมายถึง เครื่องตัดหินธรรมชาติ (เครื่องตัดน้ำ) เครื่องมือสำหรับเจาะยึด สำหรับงานปูผนัง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการเลือกวัสดุสำหรับงานปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการเลือกอุปกรณ์สำหรับงานปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสม1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการเลือกเครื่องมือสำหรับงานปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ทำงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ