หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานปูพื้นหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-088ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานปูพื้นหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปูพื้นหินธรรมชาติ (Natural stone Installations)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปูพื้นหินธรรมชาติ ด้วยวัสดุปูพื้นหินธรรมชาติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต อ่านแบบงานปูพื้นหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ประเมินราคางานปูพื้นหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน และตรวจสอบความถูกต้องงานปูพื้นหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน         หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือและเทคนิคภายใต้การแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40571 จัดทำแผนการปฏิบัติงานปูพื้นหินธรรมชาติ ด้วยวัสดุปูหินธรรมชาติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.1 สามารถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการใช้สำหรับปูหินธรรมชาติได้เหมาะสม 40571.01
40571 จัดทำแผนการปฏิบัติงานปูพื้นหินธรรมชาติ ด้วยวัสดุปูหินธรรมชาติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1.2 ทราบอัตราส่วนผสมของปูนต่อทรายเพื่อการปูปรับระดับ 40571.02
40572 อ่านแบบงานปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 2.1 สามารถอ่านข้อกำหนดต่างๆในแบบได้ถูกต้อง 40572.01
40572 อ่านแบบงานปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 2.1 สามารถรู้ถึงชนิด ขนาด สี ของวัสดุที่กำหนดในแบบได้อย่างถูกต้อง 40572.02
40573 ประเมินราคางานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 3.1 สามารถคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้งานได้ 40573.01
40573 ประเมินราคางานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 3.2 สามารถประเมินระยะเวลาในการปู เพื่อกำหนดวัสดุที่จะต้องใช้จนแล้วเสร็จได้ 40573.02
40573 ประเมินราคางานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 3.3 สามารถประเมินราคางานปูหินพื้นธรรมชาติตามที่กำหนดได 40573.03
40574 ตรวจสอบความถูกต้องงานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 4.1 สามารถตรวจสอบการปูหินธรรมชาติ ได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน 40574.01
40574 ตรวจสอบความถูกต้องงานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 4.2 สามารถตรวจรูปแบบการปูให้แนวรอยต่อของแผ่นแต่ละแผ่นหินได้แนวและได้ระนาบรวมถึงต้องปูสามารถปูให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดได้ 40574.02
40574 ตรวจสอบความถูกต้องงานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 4.3 สามารถตรวจความสะอาดและสภาพร่องยาแนวตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 40574.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องการปูหินธรรมชาติ3. มีความรู้เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือของงานปูหินธรรมชาติ(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. การตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานปูหินพื้นธรรมชาติให้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดทำแผนการปูพื้นหินธรรมชาติด้วยวัสดุปูที่เหมาะสมได้ถูกต้องตามชนิดของหินธรรมชาติ2. อ่านแบบงานปูพื้นหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบ3. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับงานปูหินพื้นธรรมชาติได้ตามกำหนดตามรายละเอียดของงาน4. สามารถตรวจสอบความถูกต้องงานปูพื้นหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามลำดับและขั้นตอนได้ถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1 รู้จักคุณสมบัติของหินธรรมชาติแต่ละชนิด2. มีความรู้เรื่องอัตราค่าเฉลี่ยของช่างปูหินธรรมชาติต่อคนต่อวันในแต่ละพื้นที่ได้3. รู้จักคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ปูหรือยาแนวรอยต่อหินธรรมชาติ4. สามารถอ่านแบบงานปูหินธรรมชาติได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด5. มีความรู้ด้านการ ประเมินราคาและปริมาณ ตามรายละเอียดของงานได้6. รู้ลำดับขั้นตอนการทำงานปูหินธรรมชาติ เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ตามรายละเอียดของงานได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปูหินธรรมชาติวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปูพื้นหินธรรมชาติ ด้วยวัสดุปูพื้นหินธรรมชาติ อ่านแบบงานปูพื้นหินธรรมชาติ ประเมินราคางานปูพื้นหินธรรมชาติ และตรวจสอบความถูกต้องงานปูพื้นหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียดข้อกำหนด หมายถึง รายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ เช่น ประเภทของวัสดุหินธรรมชาติ ประเภทของสี ขนาด เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปูหินธรรมชาติตามรายละเอียดของงาน 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2.  แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการอ่านแบบงานปูหินธรรมชาติ ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด  1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2.  แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการประมาณการวัสดุและประเมินราคางานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2.  แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)4. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความถูกต้องงานปูหินธรรมชาติ ตามรายละเอียดของงาน  1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2.  แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  


 ยินดีต้อนรับ