คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 4 จะสามารถอ่านแบบและตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน รู้สัญลักษณ์ที่ปรากฏในแบบ รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ระบุในแบบ รู้ขนาดของวัสดุตามมาตรฐานการผลิตเพื่อนำไปวางแผนการใช้วัสดุได้อย่างประหยัดและเป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 5 หน่วย

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง  หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-080ZB เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงานตัด เจาะ เจียร
CIP-CFB-4-081ZB ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
CIP-CFB-4-082ZB เชื่อมเหล็กโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
CIP-CFB-4-083ZB ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน คำนวณปริมาณการใช้วัสดุ และแก้ไขปัญหาหน้างาน
CIP-CFB-4-084ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ