หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เชื่อมเหล็กโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-082ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เชื่อมเหล็กโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Worker)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเชื่อมเหล็กโครงสร้างได้ถูกต้องตามข้อกำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20731 อ่านแบบและบอกสัญลักษณ์ของงานเชื่อมได้ถูกต้อง 1.1 สามารถอ่านแบบได้ถูกต้อง 20731.01
20731 อ่านแบบและบอกสัญลักษณ์ของงานเชื่อมได้ถูกต้อง 1.2รู้และเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเชื่อมได้ถูกต้อง 20731.02
20732 เชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าต่างๆ ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัย 2.1 สามารถเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าราบ (Flat) Fillet;1F ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัย 20732.01
20732 เชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าต่างๆ ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัย 2.2 สามารถเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าแนวนอน (Horizontal) Fillet;2F ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัย 20732.02
20732 เชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าต่างๆ ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัย 2.3 สามารถเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าแนวดิ่ง (Vertical) Fillet;3F ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัย 20732.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การยึดประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างให้ได้ระยะ ระดับตามแบบที่กำหนด          2. อ่านแบบเบื้องต้นเพื่อหาระยะ ระดับ และองศาได้          3. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

เชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าราบ (Flat) 1F ท่าแนวนอน (Horizontal) 2F และท่าแนวดิ่ง (Vertical) 3F ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. อ่านแบบและเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเชื่อม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน3. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน        ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้อ่านแบบและเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเชื่อม และทักษะการเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าราบ (Flat) 1F ท่าแนวนอน (Horizontal) 2F และท่าแนวดิ่ง (Vertical) 3F ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

อ่านแบบและบอกสัญลักษณ์ของงานเชื่อมได้ถูกต้อง เชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าต่างๆ ได้ถูกต้อง          (ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับอ่านแบบและเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเชื่อม และสามารถปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าต่างๆ ได้ตามข้อกำหนด          (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. อ่านแบบและเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเชื่อมได้ถูกต้อง2. ปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าราบ ท่าแนวนอน และท่าแนวดิ่ง ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินความสามารถอ่านแบบและเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเชื่อม1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้                 (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินความสามารถเชื่อมเหล็กโครงสร้างท่าต่างๆ ได้ตามข้อกำหนด1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน                 (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) 


 ยินดีต้อนรับ