คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 1 จะต้องสามารถใช้เครื่องมือในการตัด เจาะ เจียร ขันแน่น เหล็กโครงสร้างได้ รู้ชนิดและขนาดของเหล็กโครงสร้าง รู้ชนิดของอุปกรณ์ เช่น ลวดเชื่อม หมุด และสลักเกลียว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 1 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 1 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-1-074ZB เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงานตัด เจาะ เจียร
CIP-CFB-1-075ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ