คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 2 จะต้องสามารถอ่านแบบเบื้องต้นเพื่อหาระยะ ระดับ และองศาได้ สามารถประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2จำนวน 1 หน่วย รวม 3 หน่วย

 2.ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-2-019ZB เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงานตัด เจาะ เจียร
CIP-CFB-2-020ZB ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
CIP-CFB-2-021ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ