หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงานตัด เจาะ เจียร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-080ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงานตัด เจาะ เจียร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Worker)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียรได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20711 รู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน 1.1 รู้จักชนิด ขนาดเหล็กรูปพรรณ 20711.01 142936
20711 รู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน 1.2 รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน 20711.02 142937
20711 รู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 20711.03 142938
20712 ปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร และขันแน่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.1 สามารถตัดวัสดุตามขนาดได้ถูกต้องและปลอดภัย 20712.01 142939
20712 ปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร และขันแน่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.2 สามารถเจาะวัสดุตามขนาดและตำแหน่งได้ถูกต้องและปลอดภัย 20712.02 142940
20712 ปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร และขันแน่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.3 สามารถเจียรวัสดุเรียบได้ถูกต้องและปลอดภัย 20712.03 142941
20712 ปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร และขันแน่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.4 สามารถขันแน่นสลักเกลียวได้ถูกต้องและปลอดภัย 20712.04 142942

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

สามารถอ่าน พูด และฟังภาษาไทยได้เข้าใจ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การใช้เครื่องมือในการตัด เจาะ เจียร ขันแน่น เหล็กโครงสร้าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ชนิดและขนาดของเหล็กโครงสร้าง2. ชนิดของเครื่องมือในการตัด เจาะ เจียร เชื่อม ขันแน่น3. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือตัด เจาะ เจียร เชื่อม ขันแน่น4. ชนิดของอุปกรณ์ เข่น ลวดเชื่อม หมุด และสลักเกลียว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบสอบสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน และการมีทักษะในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย          (ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สอบสัมภาษณ์3. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

รู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน ปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร และขันแน่นได้อย่างถูกต้อง          (ก) คำแนะนำ                 ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิดและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ชนิดของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในทำงาน และสามารถปฏิบัติงานเบื้องต้นได้ถูกต้องและปลอดภัย เช่น การตัด การเจาะ การเจียรเหล็ก             โครงสร้าง การขันแน่นสลักเกลียว          (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. รู้จักชนิดและขนาดของเหล็กโครงสร้าง เช่น เหล็กรูปตัว C, H, I เป็นต้น2. รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน เช่น เครื่องมือตัด เจาะ เจียร ตู้เชื่อม เครื่องมือขันแน่น เครื่องยิงหมุด เป็นต้น3. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น ชนิดและขนาดของลวดเชื่อม หมุด และสลักเกลียว4. ปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร เหล็กโครงสร้าง ขันแน่นสลักเกลียวได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินรู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน               1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้                    2. แบบสอบสัมภาษณ์               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)            2. เครื่องมือประเมินปฏิบัติงานตัด เจาะ เจียร และขันแน่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย                     1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  ยินดีต้อนรับ