หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-081ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Worker)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20721 มีทักษะในการยึดประกอบ ให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนด 1.1 สามารถอ่านแบบเบื้องต้นเพื่อหาระยะ ระดับและองศาได้ 20721.01
20721 มีทักษะในการยึดประกอบ ให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนด 1.2สามารถยึดประกอบชิ้นงานให้ได้ระยะ ระดับ และองศา ได้ถูกต้องตามแบบ 20721.02
20722 มีทักษะในการติดตั้ง ให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนด ได้อย่างปลอดภัย 2.1 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม 20722.01
20722 มีทักษะในการติดตั้ง ให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนด ได้อย่างปลอดภัย 2.2 สามารถติดตั้งให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนดอย่างปลอดภัย 20722.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 1. การใช้เครื่องมือในการตัด เจาะ เจียร ขันแน่น เหล็กโครงสร้าง          2. ชนิดและขนาดของเหล็กโครงสร้าง          3. ชนิดของเครื่องมือในการตัด เจาะ เจียร เชื่อม ขันแน่น          4. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือตัด เจาะ เจียร เชื่อม ขันแน่น          5. ชนิดของอุปกรณ์ เข่น ลวดเชื่อม หมุด และสลักเกลียว


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การยึดประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างให้ได้ระยะ ระดับตามแบบที่กำหนด2. อ่านแบบเบื้องต้นเพื่อหาระยะ ระดับ และองศาได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับอ่านแบบเบื้องต้นเพื่อหาระยะ ระดับ และองศาได้ และเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม และการมีทักษะในการยึดประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างให้ได้ระยะ ระดับตามแบบที่กำหนด          (ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

สามารถยึดประกอบ และติดตั้งชิ้นงานให้ได้ระยะ ระดับ ตามที่กำหนด          (ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบเบื้องต้น ชนิดของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในทำงาน และสามารถปฏิบัติงานยึดประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย          (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. อ่านแบบเบื้องต้นเพื่อหาระยะ ระดับ และองศาได้2. รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม3. ปฏิบัติการยึดประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างให้ได้ระยะ ระดับตามแบบที่กำหนดอย่างปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินมีทักษะในการยึดประกอบ ให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนด       1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้       2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินมีทักษะในการติดตั้ง ให้ได้ระยะ ระดับ ตามแบบที่กำหนด ได้อย่างปลอดภัย      1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้               2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ