คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้างและติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้างและติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง ชั้น 4 จะต้องสามารถคำนวณปริมาณการใช้วัสดุได้ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วยรวม 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - มีประสบการณ์ในงานช่างไม้โครงสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไม้ในอาคารระดับ 3 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ สาขาอาชีพช่างไม้ในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-055ZB เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู
CIP-CFB-4-056ZB ใช้เครื่องมือวัด ถ่ายระดับ แนวดิ่ง แนวราบ แนวฉากได้อย่างถูกต้อง
CIP-CFB-4-057ZB อ่านแบบคำนวณปริมาณวัสดุ และแรงงาน
CIP-CFB-4-058ZB แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งวางแผนและควบคุมงานได้
CIP-CFB-4-059ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ