หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบคำนวณปริมาณวัสดุ และแรงงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-040ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบคำนวณปริมาณวัสดุ และแรงงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

         ช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง (Carpenter)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอ่าแบบ คำนวณปริมาณวัสดุ และแรงงานได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20331 อ่านแบบและตรวจสอบรายละเอียดในการทำงาน 1.1สามารถอ่านแบบและรายการประกอบแบบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ 20331.01 142870
20331 อ่านแบบและตรวจสอบรายละเอียดในการทำงาน 1.2 สามารถตรวจสอบงานได้อย่างถูกต้อง 20331.02 142871
20332 คำนวณปริมาณวัสดุและแรงงาน 2.1 สามารถถอดปริมาณวัสดุได้อย่างถูกต้อง 20332.01 142872
20332 คำนวณปริมาณวัสดุและแรงงาน 2.2 สามารถประเมินแรงงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม 20332.02 142873

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

        ผู้รับการประเมินสามารถเลือกใช้ และเตรียมเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานและหาระดับหรือฉากต่างๆได้อย่างถูกวิธี และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไม้โครงสร้าง ลักษณะงานประเภทต่างๆรวมถึง การเลือกใช้ การบำรุงรักษา และการจัดเก็บเครื่องมือชนิดต่างๆในงานช่างไม้โครงสร้าง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านแบบและรายการประกอบแบบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ2. สามารถตรวจสอบงานได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. สามารถถอดปริมาณวัสดุได้อย่างถูกต้อง2.สามารถประเมิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ และ   2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ค) คำแนะนำในการประเมิน  - ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับความรู้ทักษะในการอ่านแบบและการประมาณวัสดุ จำนวนคนที่ต้องใช้ในงานนั้นๆได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน  1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ  2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ- ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการอ่านแบบไม้และประมาณวัสดุที่ใช้และแรงงานได้อย่างถูกต้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด- ในการอ่านแบบและประมาณวัสดุมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างถูกต้องและและคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และเหมาะสมกับลักษณะงาน1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)2. เครื่องมือประเมิน วัด กำหนดตำแหน่งตัด และตัด ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)ยินดีต้อนรับ