หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งวางแผนและควบคุมงานได้

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-058ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งวางแผนและควบคุมงานได้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

         ช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง (Carpenter)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ถูกต้อง ตามแบบรูป รายการที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20341 แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1สามารถเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 20341.01
20341 แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 20341.02
20342 วางแผน และควบคุมงานติดตั้งไม้โครงสร้าง 2.1สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน 20342.01
20342 วางแผน และควบคุมงานติดตั้งไม้โครงสร้าง 2.2สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 20342.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ผู้รับการประเมินต้องสามารถอ่านแบบและรายการประกอบแบบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจและสามารถตรวจสอบงานได้อย่างถูกต้องอีกทั้งสามารถถอดปริมาณวัสดุได้อย่างถูกต้องและสามารถประเมินแรงงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

สามารถแก้ไปปัญหาในสถานการณ์สมมุติได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในงานไม้โครงสร้างชนิดต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้  (ง)  วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ- ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานไม้โครงสร้าง(ข) คำอธิบายรายละเอียด- ในการเสนอการแก้ไขปัญหาควรมีหลักการและสามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และเหมาะสมกับลักษณะงาน1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)2. เครื่องมือประเมิน วัด กำหนดตำแหน่งตัด และตัด ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)ยินดีต้อนรับ