หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-055ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

         ช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง (Carpenter)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ เลือกวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานช่างไม้โครงสร้าง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20311 รู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน 1.1 บอกวัสดุที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 20311.01
20311 รู้จักวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน 1.2 บอกเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 20311.02
20312 ปฏิบัติงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.1 สามารถตัด เลื่อย ได้ตามขนาด ฉากและถูกต้อง 20312.01
20312 ปฏิบัติงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.2 สามารถไสกบได้ตามขนาด ฉาก เรียบและถูกต้อง 20312.02
20312 ปฏิบัติงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.3 สามารถตอกตะปูได้อย่างเหมาะสม 20312.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

เป็นผู้รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างไม้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกใช้ ตรวจสอบความบกพร่อง เสียหาย และเตรียมวัสดุต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด2. เลือกใช้ ตรวจสอบความบกพร่อง เสียหาย และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานไม้โครงสร้าง2. การเลือกใช้ชนิดของวัสดุไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องเหมาะสม กับงานไม้โครงสร้าง ลักษณะงานประเภทต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานไม้โครงสร้างได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การเลือกใช้ ตรวจสอบ และเตรียมวัสดุต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานไม้โครงสร้าง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด(ข) คำอธิบายรายละเอียดวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานไม้โครงสร้าง เช่น ประเภทของไม้ในแบบต่างๆ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค้อน ตะปู สายเอ็น ดิ่ง ระดับน้ำ กบ ไส ไม้ฉาก เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน เลือกวัสดุต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)2. เครื่องมือประเมิน เลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน (ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)ยินดีต้อนรับ