คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้างและติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้างและติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง ชั้น3จะต้องปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป สามารถอ่านแบบไม้โครงสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุ และแรงงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย รวม 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - มีประสบการณ์ในงานช่างไม้โครงสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผ่านการประเมิน และ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไม้ในอาคาร ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไม้ในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 2

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างไม้โครงสร้าง ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-034ZB เลือกวัสดุอุปกรณ์และทำงาน ไสกบ ตัด เลื่อย ตอกตะปู
CIP-CFB-3-035ZB ใช้เครื่องมือวัด ถ่ายระดับ แนวดิ่ง แนวราบ แนวฉากได้อย่างถูกต้อง
CIP-CFB-3-036ZB อ่านแบบคำนวณปริมาณวัสดุ และแรงงาน
CIP-CFB-3-037ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ