คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (TowerCrane) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (TowerCrane) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป ติดตั้ง/รื้อถอนโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกล หรือ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 6 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 4 ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนด ในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านงานติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-3-002ZA ปฏิบัติการประกอบติดตั้งปั้นจั่นหอสูง
CIP-CFB-3-003ZA ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง
CIP-CFB-3-004ZA ปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ