คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (TowerCrane) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (TowerCrane) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป ติดตั้ง/รื้อถอนโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้ วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง/รื้อถอน และควบคุมการประกอบติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ได้อย่างปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 6 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 4

   - ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือ

  - มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักร หรือ ควบคุมการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้านติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-001ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-CFB-4-002ZA ปฏิบัติการประกอบติดตั้งปั้นจั่นหอสูง
CIP-CFB-4-003ZA ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง
CIP-CFB-4-004ZA ปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย
CIP-CFB-4-005ZA วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูง
CIP-CFB-4-006ZA ควบคุมการประกอบติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูงอย่างปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ