หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการประกอบติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูงอย่างปลอดภัย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการประกอบติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูงอย่างปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


209 ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการประกอบติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูง ให้เป็นไปตามคู่มือการติดตั้งของแต่ละผู้ผลิต โดยมีการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นกับลักษณะงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
209421 ระบุความต้องการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1.1 ตรวจสอบขั้นตอนด้านความปลอดภัยการทำงานในที่สูงและตรวจสอบว่ากิจกรรมการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนด 209421.01
209421 ระบุความต้องการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 ตรวจสอบพื้นที่ทำงานเพื่อให้ทราบรูปแบบและสภาพทางกายภาพสภาพของโครงสร้าง สภาพอากาศที่เป็นอยู่ ข้อกำหนดของอุปกรณ์ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 209421.02
209421 ระบุความต้องการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1.3 เลือกและตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการทำงาน 209421.03
209421 ระบุความต้องการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1.4 ระบุ จัดการและรายงานความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 209421.04
209422 ทำงานได้อย่างปลอดภัยระหว่างทำการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง 2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในปัจจุบันและกฎระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ใช้กับการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209422.01
209422 ทำงานได้อย่างปลอดภัยระหว่างทำการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง 2.2 เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยข้อบังคับแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย และนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของหน่วยงาน และขั้นตอนในการทำงานที่ใช้เมื่อทำการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง 209422.02
209422 ทำงานได้อย่างปลอดภัยระหว่างทำการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง 2.3 แจ้งเตือนปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยและอธิบายสาเหตุของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209422.03
209423 ปฏิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารในองค์กรเมื่อทำการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง 3.1 รายงานผลการดำเนินงานปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 209423.01
209423 ปฏิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารในองค์กรเมื่อทำการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง 3.2 ระบุลำดับการรายงานตามขั้นตอนในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209423.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- มีความสามารถในการอ่าน และแปลเอกสารภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- อ่านแล้วเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
- สามารถสั่งการช่างผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในขั้นตอนการทำงานทั้งในส่วนการติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มและลดความสูง
- มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้
- ประเมินอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ซับซ้อนได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
- ความรู้การใช้งานเครื่องมือการติดตั้ง
- ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
- แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม
- ใบรับรองการผ่านการประเมิน
- ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
- ทดสอบด้านความรู้
- ทดสอบด้านด้านทักษะ


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบความรู้ในการควบคุมการติดตั้ง รื้อถอน เพิ่ม/ลด ความสูงโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) โดยต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความเข้าใจในการทำงานติดตั้ง รื้อถอน และการเพิ่ม/ลด ความสูง
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- ต้องเข้าใจถึงระบบการเพิ่มความสูงที่มีใช้อยู่ และทราบว่าอุปกรณ์เพิ่มความสูงที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ สามารถสังเกตความผิดปกติทั้งก่อนและขณะทำงาน
- ต้องเข้าใจในกลไกการทำงานของอุปกรณ์ เพิ่มความสูง และอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น bracing ที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งของแต่ละผู้ผลิต รวมถึงการยึด อุปกรณ์ยึดที่จำเป็น
- ในกรณีที่ยังไม่มีความเข้าใจ ต้องสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการติดตั้ง หรือในการที่มีการติดตั้งค้ำยัน (Bracing) ระหว่างการเพิ่มความสูง ต้องสามารถให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานได้
- ต้องเข้าใจระบบและปฏิบัติการเพิ่มความสูงของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูงได้อย่างถูกต้องโดยในขณะเพิ่มความสูงต้องทำการตรวจวัดการเคลื่อนตัวให้สมดุลย์และสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์หรือความสมดุลย์ของปั้นจั่นหอสูง โดยมีความละเอียดรอบคอบในแง่ของความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


(ก) เครื่องมือประเมิน ควบคุมการประกอบติดตั้ง/รื้อถอนปั้นจั่นหอสูงอย่างปลอดภัย
- ข้อสอบข้อเขียน
- การสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ