หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ช่างก่อสร้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องตระหนักรู้ถึงกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และหลักการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในงานก่อสร้าง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554
- ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
001111 ระบุกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน 1.1 สามารถประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตน สามารถระบุและอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบได้ 001111.01
001111 ระบุกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 สามารถระบุสิทธิและหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยตามข้อกำหนด 001111.02
001111 ระบุกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน 1.3 สามารถระบุ และอธิบายความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 001111.03
001112 ระบุอันตรายในการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุม 2.1 สามารถระบุหลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง 001112.01
001112 ระบุอันตรายในการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุม 2.2 สามารถระบุ และอธิบายอันตรายทั่วไปที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง 001112.02
001112 ระบุอันตรายในการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุม 2.3 สามารถระบุมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 001112.03
001113 ระบุกระบวนการในการสื่อสารและการจัดทำรายงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 3.1 สามารถระบุ และอธิบาย กระบวนการสื่อสาร การให้ข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเอกสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 001113.01
001113 ระบุกระบวนการในการสื่อสารและการจัดทำรายงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 3.2 สามารถระบุและอธิบายบทบาทของตนในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 001113.02
001113 ระบุกระบวนการในการสื่อสารและการจัดทำรายงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 3.3 สามารถระบุและอธิบายสัญญาณและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 001113.03
001114 ระบุวิธีการในการตอบสนองต่อความปลอดภัยในการทำงาน 4.1 สามารถระบุและอธิบายข้อกำหนดสำหรับการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 001114.01
001114 ระบุวิธีการในการตอบสนองต่อความปลอดภัยในการทำงาน 4.2 สามารถระบุและอธิบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟ 001114.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


ทักษะด้านการสื่อสาร
- ชี้แจงข้อกำหนดทางกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- รายงานอันตรายและความเสี่ยงภัยในงานก่อสร้างด้วยวาจา
- ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อื่น
- อธิบายและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ทักษะด้านความเข้าใจ
- อธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่สามารถนำมาใช้ในงานของตน
- อธิบายความหมายของสัญญาณและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
- ระบุอันตรายทั่วไปในงานก่อสร้าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน ข้อกำหนดของการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานของตน- อันตรายทั่วไปที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง- สัญญาณและสัญลักษณ์ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและความหมาย- ขั้นตอนทั่วไปในการปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉิน- ข้อกำหนดทั่วไปในการช่วยเหลือเบื้องต้น- ขั้นตอนการรายงานถึงอันตราย อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานการณ์ฉุกเฉิน การบาดเจ็บ เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดและอันตราย- ค่าชดเชย และข้อกำหนดการจัดการเกี่ยวกับการบาดเจ็บของคนงานทั่วไป- ความรับผิดชอบและสิทธิด้านชีวอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ ได้แก่ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นายจ้าง หัวหน้างาน ลูกจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย- ความรับผิดชอบของตนที่สอดคล้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทำความสะอาด การระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การป้องกันการข่มขู่หรือล่วงละเมิด การสูบบุหรี่ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้ยา และแอลกอฮอล์- ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตัว และอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้- ประเภทของข่าวสารข้อมูล และเอกสารด้านอาชีวอนามัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ (ค) คำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ (ง)  วิธีการประเมิน- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


     อธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     - ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของสถานประกอบการต่างๆ อาทิ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอกำหนดและกฎระเบียบของสถานประกอบการของผู้ได้รับการประเมิน(ข) คำอธิบายรายละเอียด    - ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกาย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน    - ข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้ กรณีอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- เครื่องมือประเมิน ระบุกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานแบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)- เครื่องมือประเมิน ระบุอันตรายในการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุมแบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)- เครื่องมือประเมินขบวนการในการสื่อสารและการจัดทำรายงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน)- เครื่องมือประเมินระบุวิธีการในการตอบสนองต่อความปลอดภัยในการทำงานแบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน) 


ยินดีต้อนรับ