หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


209 ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209321.01
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.2 สร้างและทำเครื่องหมายส่วนประกอบเพื่อช่วยในการประกอบใหม่ตามความเหมาะสม 209321.02
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดสายไฟฟ้า สายไฮดรอลิคได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง 209321.03
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.4 ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงตามข้อกำหนดแบบการถอดชิ้นส่วนและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการรื้อ 209321.04
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.5 แยกชิ้นส่วนต่างๆ ออกจากการเชื่อมต่อกับปั้นจั่นหอสูงตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ 209321.05
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.6 ดำเนินการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงตามลำดับที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ 209321.06
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.1 ใช้เครื่องมือ และเทคนิคที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209322.01
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.2 เข้าใจวิธีการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงประเภทต่างๆเทคนิค ขั้นตอน และ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรื้อถอน 209322.02
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.3 ป้องกันความเสียหายของส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการรื้อถอน 209322.03
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.4 ปฏิบัติการรื้อถอนอย่างปลอดภัย และใช้เครื่องมือยกในระหว่างทำการรื้อถอนได้ตามข้อกำหนด 209322.04
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.5 จัดเก็บและรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางอย่างปลอดภัย 209322.05
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.6 จำแนกประเภทของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับปั้นจั่นหอสูงและส่วนประกอบเมื่อทำการรื้อถอน 209322.06
209323 แยกและจัดเก็บชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากปั่นจั่นหอสูงที่รื้อถอนเพื่อกำจัดและ/หรือนำกลับมาใช้ใหม่ 3.1 แยกประเภท และจัดเก็บชิ้นส่วนส่วนประกอบจากปั้นจั่นหอสูงที่ถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 209323.01
209323 แยกและจัดเก็บชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากปั่นจั่นหอสูงที่รื้อถอนเพื่อกำจัดและ/หรือนำกลับมาใช้ใหม่ 3.2 กำจัดส่วนประกอบ ชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ไม่ต้องการได้ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ 209323.02
209324 เก็บทำความสะอาดพื้นที่ 4.1 ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและกำจัดขยะ ตามกฎหมายข้อบังคับหลักปฏิบัติและข้อกำหนดของงาน 209324.01
209324 เก็บทำความสะอาดพื้นที่ 4.2 ทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตรวจสอบบำรุงรักษาและจัดเก็บตามคำแนะนำของผู้ผลิตและแนวทางปฏิบัติงานมาตรฐาน 209324.02
209324 เก็บทำความสะอาดพื้นที่ 4.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 209324.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการสังเกตและตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น
-  ทักษะทางกายภาพ (การมองเห็น การได้ยินเสียง)
- ทักษะในการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้การใช้งานเครื่องมือการรื้อถอนพื้นฐาน
- ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงและการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ความรู้ทางด้านระบบเครื่องกล ระบบเบรค และระบบรอก
- ความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิคและไฟฟ้า
- ความรู้ในด้านการสร้างสมดุลย์ของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  - แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม
- ใบรับรองการผ่านการประเมิน
  - ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่มความสูงโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
- ทดสอบด้านความรู้
- ทดสอบด้านด้านทักษะ


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์เพิ่มความสูง
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- ต้องทราบว่าอุปกรณ์เพิ่มความสูงที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ต้องสามารถสื่อสารกับผู้ควบคุมฯ ในขณะติดตั้งได้ และสามารถสื่อสารหรือให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะทำงานบนที่สูง
- ต้องเข้าใจและปฏิบัติการเพิ่มความสูงของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูงได้อย่างถูกต้องโดยในขณะเพิ่มความสูงต้องทำการตรวจวัดการเคลื่อนตัวให้สมดุลย์และสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์หรือความสมดุลย์ของปั้นจั่นหอสูง
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


(ก) เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานเพิ่มความสูงโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)
- ข้อสอบข้อเขียน
- การสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ