Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (TowerCrane) ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
1
2
3
4
ปฏิบัติการประกอบติดตั้งปั้นจั่นหอสูง
5
6
ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง
7
8
9
10
ปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ