หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-3-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


209 ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานบนที่สูง ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
209331 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำ 1.1 เลือกวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์และตรวจสอบความสามารถในการให้บริการ 209331.01 117451
209331 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำ 1.2 เลือก สวมใส่และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 209331.02 117452
209331 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำ 1.3 ตรวจสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตก 209331.03 117453
209331 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำ 1.4 ระบุวิธีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติไปยังพื้นที่ทำงานและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องมือในที่ความสูง 209331.04 117454
209331 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำ 1.5 ตรวจสอบว่าระบบความปลอดภัยได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง 209331.05 117455
209331 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำ 1.6 เลือกและติดตั้งป้ายและสิ่งกีดขวางที่เหมาะสม 209331.06 117456
209332 เข้าถึงและ ติดตั้งอุปกรณ์ 2.1 ตรวจสอบการป้องกันสมอยึดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการติดตั้งและปรับแต่งอย่างถูกต้อง 209332.01 117457
209332 เข้าถึงและ ติดตั้งอุปกรณ์ 2.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว 209332.02 117458
209332 เข้าถึงและ ติดตั้งอุปกรณ์ 2.3 ให้คำแนะนำเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่เครื่องมือ และอุปกรณ์ 209332.03 117459
209332 เข้าถึงและ ติดตั้งอุปกรณ์ 2.4 จัดวางเครื่องมือ และวัสดุเพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยงของสิ่งของเสียหายหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุ 209332.04 117460
209333 ทำงานในที่สูง 3.1 จัดให้มีการทำความเข้าใจขณะที่ที่มีการทำงานของผู้ปฏิบัติการที่พื้นและพื้นที่ทำงานที่อยู่สูง 209333.01 117461
209333 ทำงานในที่สูง 3.2 จัดให้มีการทำความเข้าใจสำหรับการทำงานบนที่สูงขณะทำการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความสูงขณะปฏิบัติงาน 209333.02 117462
209333 ทำงานในที่สูง 3.3 จัดให้มีการทบทวนการทำงาน ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัย 209333.03 117463
209333 ทำงานในที่สูง 3.4 ตรวจสอบระบบและขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยเป็นระยะเพื่อให้พร้อมใช้งาน 209333.04 117464
209333 ทำงานในที่สูง 3.5 ติดตามมาตรการด้านการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้แน่ใจว่ามีประสิทธิผลและเหมาะสม 209333.05 117465
209333 ทำงานในที่สูง 3.6 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงอีกครั้งตามที่กำหนดตามแนวทางปฏิบัติงานและ/ หรือสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงและดำเนินการแก้ไข 209333.06 117466
209334 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน 4.1 ตรวจสอบว่ามีการรื้อและถอดระบบความปลอดภัย 209334.01 117467
209334 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน 4.2 เก็บ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และทิ้ง หรือรีไซเคิลวัสดุ 209334.02 117468
209334 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน 4.3 ทำความสะอาดตรวจสอบบำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 209334.03 117469

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการสังเกตและตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้น
-  ทักษะทางกายภาพ (การมองเห็น การได้ยินเสียง)
- ทักษะในการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้การใช้งานเครื่องมือสำหรับการทำงานบนที่สูง
- ความรู้การอ่านค่าในการวัดระยะ
- ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
- แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม
- ใบรับรองการผ่านการประเมิน
  - ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่มความสูงโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
- ทดสอบด้านความรู้
- ทดสอบด้านด้านทักษะ


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์เพิ่มความสูง
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- ต้องทราบว่าอุปกรณ์เพิ่มความสูงที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ต้องสามารถสื่อสารกับผู้ควบคุมฯ ในขณะติดตั้งได้ และสามารถสื่อสารหรือให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะทำงานบนที่สูง
- ต้องเข้าใจและปฏิบัติการเพิ่มความสูงของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูงได้อย่างถูกต้องโดยในขณะเพิ่มความสูงต้องทำการตรวจวัดการเคลื่อนตัวให้สมดุลย์และสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์หรือความสมดุลย์ของปั้นจั่นหอสูง
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


(ก) เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในพื้นที่สูงได้อย่างปลอดภัย
- ข้อสอบข้อเขียน
- การสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ