หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-3-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


209 ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209321.01 117434
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.2 สร้างและทำเครื่องหมายส่วนประกอบเพื่อช่วยในการประกอบใหม่ตามความเหมาะสม 209321.02 117435
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดสายไฟฟ้า สายไฮดรอลิคได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง 209321.03 117436
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.4 ปฏิบัติการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงตามข้อกำหนดแบบการถอดชิ้นส่วนและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการรื้อ 209321.04 117437
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.5 แยกชิ้นส่วนต่างๆ ออกจากการเชื่อมต่อกับปั้นจั่นหอสูงตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ 209321.05 117438
209321 ดำเนินการจัดเตรียมการรื้อถอนปั่นจั่นหอสูง และ/หรือ ส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้แล้ว 1.6 ดำเนินการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงตามลำดับที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ 209321.06 117439
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.1 ใช้เครื่องมือ และเทคนิคที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 209322.01 117440
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.2 เข้าใจวิธีการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงประเภทต่างๆเทคนิค ขั้นตอน และ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรื้อถอน 209322.02 117441
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.3 ป้องกันความเสียหายของส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการรื้อถอน 209322.03 117442
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.4 ปฏิบัติการรื้อถอนอย่างปลอดภัย และใช้เครื่องมือยกในระหว่างทำการรื้อถอนได้ตามข้อกำหนด 209322.04 117443
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.5 จัดเก็บและรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางอย่างปลอดภัย 209322.05 117444
209322 รื้อถอนชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั่นจั่นหอสูงได้ตามขั้นตอนความปลอดภัย 2.6 จำแนกประเภทของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับปั้นจั่นหอสูงและส่วนประกอบเมื่อทำการรื้อถอน 209322.06 117445
209323 แยกและจัดเก็บชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากปั่นจั่นหอสูงที่รื้อถอนเพื่อกำจัดและ/หรือนำกลับมาใช้ใหม่ 3.1 แยกประเภท และจัดเก็บชิ้นส่วนส่วนประกอบจากปั้นจั่นหอสูงที่ถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 209323.01 117446
209323 แยกและจัดเก็บชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากปั่นจั่นหอสูงที่รื้อถอนเพื่อกำจัดและ/หรือนำกลับมาใช้ใหม่ 3.2 กำจัดส่วนประกอบ ชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ไม่ต้องการได้ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ 209323.02 117447
209324 เก็บทำความสะอาดพื้นที่ 4.1 ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและกำจัดขยะ ตามกฎหมายข้อบังคับหลักปฏิบัติและข้อกำหนดของงาน 209324.01 117448
209324 เก็บทำความสะอาดพื้นที่ 4.2 ทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตรวจสอบบำรุงรักษาและจัดเก็บตามคำแนะนำของผู้ผลิตและแนวทางปฏิบัติงานมาตรฐาน 209324.02 117449
209324 เก็บทำความสะอาดพื้นที่ 4.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 209324.03 117450

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ทักษะในการสังเกตและตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น
-  ทักษะทางกายภาพ (การมองเห็น การได้ยินเสียง)
- ทักษะในการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้การใช้งานเครื่องมือการรื้อถอนพื้นฐาน
- ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงและการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ความรู้ทางด้านระบบเครื่องกล ระบบเบรค และระบบรอก
- ความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิคและไฟฟ้า
- ความรู้ในด้านการสร้างสมดุลย์ของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  - แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ
- ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม
- ใบรับรองการผ่านการประเมิน
  - ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่มความสูงโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
- ทดสอบด้านความรู้
- ทดสอบด้านด้านทักษะ


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์เพิ่มความสูง
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- ต้องทราบว่าอุปกรณ์เพิ่มความสูงที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ต้องสามารถสื่อสารกับผู้ควบคุมฯ ในขณะติดตั้งได้ และสามารถสื่อสารหรือให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะทำงานบนที่สูง
- ต้องเข้าใจและปฏิบัติการเพิ่มความสูงของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูงได้อย่างถูกต้องโดยในขณะเพิ่มความสูงต้องทำการตรวจวัดการเคลื่อนตัวให้สมดุลย์และสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์หรือความสมดุลย์ของปั้นจั่นหอสูง
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


(ก) เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานเพิ่มความสูงโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)
- ข้อสอบข้อเขียน
- การสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ