หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการประกอบติดตั้งปั้นจั่นหอสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-3-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการประกอบติดตั้งปั้นจั่นหอสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


209 ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานติดตั้งโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.1 การทำงานในที่สูงได้อย่างปลอดภัย 209311.01 117422
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.2 ติดตั้งฐานด้านล่างและโครงสำหรับยกให้ได้ระดับและได้ดิ่งตามข้อกำหนดของผู้ผลิตและวิศวกร 209311.02 117423
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.3 ติดตั้งโครงยึดเพื่อรองรับปั่นจั่นหอสูง 209311.03 117424
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.4 ติดตั้งชุดควบคุมปั้นจั่นหอสูงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 209311.04 117425
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.5 ประกอบ MAIN JIB AND COUNTER JIBตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 209311.05 117426
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.6 จัดวางตุ้มถ่วงน้ำหนักบนแท่นวางและยึดตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 209311.06 117427
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.7 ติดตั้งลวดสลิง ตะขอและรอกตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 209311.07 117428
209311 ประกอบและติดตั้งปั้นจั่นหอสูง 1.8 ติดตั้งสายไฟฟ้าและไฮดรอลิค อย่างปลอดภัย 209311.08 117429
209312 เพิ่ม/ลดความสูงของปั้นจั่นหอสูง 2.1 ติดตั้งโมโนเรลได้อย่างปลอดภัย 209312.01 117430
209312 เพิ่ม/ลดความสูงของปั้นจั่นหอสูง 2.2 ถอดสลักเกลียวในชิ้นส่วนที่จะยกขึ้น 209312.02 117431
209312 เพิ่ม/ลดความสูงของปั้นจั่นหอสูง 2.3 ย้ายชิ้นส่วนของปั้นจั่นหอสูงเข้าที่ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 209312.03 117432
209312 เพิ่ม/ลดความสูงของปั้นจั่นหอสูง 2.4 เชื่อมต่อชิ้นส่วนปั้นจั่นหอสูงอีกครั้งด้วยสลักเกลียวและดำเนินการตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมด 209312.04 117433

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- อ่านและเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นภาษาไทย
- เข้าใจขั้นตอนการทำงาน
- สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดี
- สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้การใช้งานเครื่องมือการติดตั้งพื้นฐาน
- ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงและการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
- ความรู้ทางด้านระบบเครื่องกล ระบบเบรค และระบบรอก
- ความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิคและไฟฟ้า
- ความรู้ในการสร้างสมดุลย์ของโครงสร้างปั่นจั่นหอสูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ    - ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ   - ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม   - ใบรับรองการผ่านการประเมิน   -  ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา(ค) คำแนะนำในการประเมิน   - ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน   - ทดสอบด้านความรู้   - ทดสอบด้านด้านทักษะ


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
- ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และต้องมีความเข้าใจคู่มือการติดตั้ง
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงาน คือสามารถรับคำสั่ง เข้าใจความหมายของคำสั่ง และนำไปปฏิบัติได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะทำงานบนที่สูง
 - การตรวจสอบชิ้นส่วนเบื้องต้นก่อนการใช้งาน หมายความถึง การตรวจสอบ การระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่จะนำขึ้นไปติดตั้งหรือรื้อถอนออก รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ประกอบคิดตั้งหรือรื้อถอน
- เข้าใจและสามารถอ่านคู่มือภาษาไทยเพื่อทำความเข้าใจก่อนและขณะทำการติดตั้งหรือรื้อถอน หรือในกรณีที่มีปัญหา
- ต้องมีความสามารถในการตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นส่วนและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เช่น ในกรณีที่เกิดการชำรุดของชิ้นส่วนที่เตรียมมา ต้องสามารถสังเกตเห็นได้ และทำการเปลี่ยนในกรณีที่เปลี่ยนได้ ในกรณีที่เปลี่ยนไม่ได้ต้องหยุดงานและแจ้งผู้ควบคุมทราบต่อไป
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


(ก) เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)
- ข้อสอบข้อเขียน
- การสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ