คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปก่อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

            1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

            2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน 

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-AFP-2-067ZB ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด
PRT-AFP-2-068ZB ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน
PRT-AFP-2-069ZB บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0033-A : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ