หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-AFP-2-067ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

            มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนด้วยมือ โดยเตรียมวัสดุในงานทำเล่มแบบเย็บลวด รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเล่มได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
403041

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บลวด

1.1  ตรวจสอบใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเล่มแบบเย็บลวด รูปแบบการเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา 

403041.01
403041

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บลวด

1.2  ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อใน ปก ให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

403041.02
403041

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บลวด

1.3   ตรวจสอบวัดความหนาของเนื้อในและปก 

403041.03
403041

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บลวด

1.4 เลือกขนาดลวดเย็บได้ขนาดที่เหมาะสมกับความหนา 

403041.04
403042

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบเย็บลวด

2.1 จัดเรียงเนื้อใน และปกให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน ตามรูปแบบการเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา

403042.01
403042

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบเย็บลวด

2.2 จัดเรียงเล่มโดยตรวจสอบด้านฉากที่จะป้อนเข้าเครื่องเย็บให้ถูกต้อง 

403042.02
403043

ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.1  ใส่ม้วนลวดตรงแกนใส่ม้วน

403043.01
403043

ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.2  ร้อยเส้นลวดตามเส้นทางเดินของลวดเข้าสู่หัวเย็บ

403043.02
403043

ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.3  ปรับฐานรองเย็บตามรูปแบบงานเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา

403043.03
403043

ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.4 ปรับตำแหน่งหัวเย็บให้ตรงกับตัวพับลวด ปรับตั้งระยะห่างของช่วงเข็มเย็บให้พอดีกับขนาดของเล่ม

403043.04
403043

ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.5 ตั้งขนาดความหนาของเล่ม ตั้งขนาดความยาวของลวดให้พอดีกับขนาดความหนาของเล่ม

403043.05
403043

ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.6 ทดลองเดินเครื่อง ทดลองเย็บเล่ม

403043.06
403044

ทำเล่มแบบเย็บลวด

4.1  ป้อนเล่มหนังสือเข้าเครื่องเย็บให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งไว้

403044.01
403044

ทำเล่มแบบเย็บลวด

4.2   เย็บเล่ม ควบคุมการทำงานของเครื่องเย็บลวด

403044.02
403044

ทำเล่มแบบเย็บลวด

4.3   ตรวจสอบคุณภาพงานเย็บเล่ม 

403044.03
403044

ทำเล่มแบบเย็บลวด

4.4 แก้ไขปัญหาขณะทำเล่มแบบเย็บลวด

403044.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          มีประสบการณ์ทำงานด้านหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช. ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดความหนา2.ความสามารถในการใช้เครื่องเย็บลวดกึ่งอัตโนมัติ ที่เหมาะสมกับงานทำเล่มแบบเย็บลวด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือ2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเย็บ ชนิด ขนาด การเลือกใช้งานที่เหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. บันทึกรายการจากการสังเกต   2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน   3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเย็บลวด ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน   4. ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของงานที่ทำเล่ม ให้ถูกต้อง เหมาะสม   5. ผลจากการทำเล่มหนังสือแบบเย็บลวด(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มแบบเย็บลวด(ค) คำแนะนำในการประเมิน     มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด(ง) วิธีการประเมิน            1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์            2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ            N/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด         1. ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง         2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง         3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน         4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการเย็บลวดได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง         5. เตรียมเครื่องมือ เครื่องเย็บลวด เลือกขนาดลวดเย็บ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์         6. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเย็บลวดที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงานยินดีต้อนรับ