Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด
1
2
3
4
ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน
5
6
บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา
7
8
9

ยินดีต้อนรับ