หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-AFP-2-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างทำเล่มหนังสือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

               มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนในระหว่างการทำเล่ม และผลงานหนังสือจากการทำเล่มหนังสือปกอ่อน  ในด้านความถูกต้อง  และการยึดติดตามข้อกำหนดคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนดในองค์กร และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1  ตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

403051.01
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.2  ตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือได้อย่างถูกต้อง 

403051.02
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.3  ตรวจสอบลักษณะได้ฉากและเป็นเหลี่ยมของสันให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

403051.03
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.4  ตรวจสอบความต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในให้ถูกต้อง

403051.04
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.5  ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขหน้าหนังสือให้ถูกต้อง 

403051.05
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.6  ตรวจสอบภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียนแล้วต้องสมบูรณ์ ไม่ถูกตัดขาด

403051.06
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.7 ตรวจสอบการยึดติดแน่นของกาวปิดสัน ลวดเย็บ

403051.07
403052

ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

2.1 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

403052.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1.  มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี2.  ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่สื่อสารได้เข้าใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist)ของงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน4.  ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของการทำเล่มหนังสือปกอ่อน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. บันทึกรายการจากการสังเกต     2.  บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน     3.  รูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วที่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ตามรายการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มที่กำหนด     4. ข้อมูลที่ลงบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ครบถ้วน กระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)แบบทดสอบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน       N/A(ง) วิธีการประเมิน     1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ     2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ
  1. การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของรูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วตามรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) งานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนด

  2. การตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความกว้างและความยาว

  3. การตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือ เป็นการตรวจสอบการไม่กลับหัวของปกกับเนื้อใน และการเป็นเล่มเดียวกันของปกกับเนื้อใน

  4. การตรวจสอบลักษณะได้ฉาก ควรใช้ไม้ฉากในการตรวจสอบ และการตรวจสอบเป็นเหลี่ยมของสันโดยวางสันให้ได้ในระนาบที่เรียบไม่โค้ง

  5. การตรวจสอบความถูกต้องและต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในการเรียงลำดับเลขหน้า และความสมบูรณ์ของภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียน จะใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบหนังสือตามข้อกำหนดคุณภาพ

  6. การตรวจสอบการยึดติดของกาวสัน จะใช้วิธีการดึงเนื้อในออกจากปกของเล่มหนังสือที่ทากาวหัวแล้ว

  7. ความครบถ้วนของข้อมูลการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานที่มีการลงบันทึกในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน และต้องกระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ(ข) คำอธิบายรายละเอียด         N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงานยินดีต้อนรับ