หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-AFP-2-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างทำเล่มหนังสือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

               มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนในระหว่างการทำเล่ม และผลงานหนังสือจากการทำเล่มหนังสือปกอ่อน  ในด้านความถูกต้อง  และการยึดติดตามข้อกำหนดคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนดในองค์กร และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1  ตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

403051.01 158913
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.2  ตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือได้อย่างถูกต้อง 

403051.02 158914
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.3  ตรวจสอบลักษณะได้ฉากและเป็นเหลี่ยมของสันให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

403051.03 158915
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.4  ตรวจสอบความต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในให้ถูกต้อง

403051.04 158916
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.5  ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขหน้าหนังสือให้ถูกต้อง 

403051.05 158917
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.6  ตรวจสอบภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียนแล้วต้องสมบูรณ์ ไม่ถูกตัดขาด

403051.06 158918
403051

ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.7 ตรวจสอบการยึดติดแน่นของกาวปิดสัน ลวดเย็บ

403051.07 158919
403052

ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

2.1 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

403052.01 158920

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1.  มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี2.  ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่สื่อสารได้เข้าใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist)ของงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน4.  ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของการทำเล่มหนังสือปกอ่อน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. บันทึกรายการจากการสังเกต     2.  บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน     3.  รูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วที่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ตามรายการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มที่กำหนด     4. ข้อมูลที่ลงบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ครบถ้วน กระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)แบบทดสอบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน       N/A(ง) วิธีการประเมิน     1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ     2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ
  1. การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของรูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วตามรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) งานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนด

  2. การตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความกว้างและความยาว

  3. การตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือ เป็นการตรวจสอบการไม่กลับหัวของปกกับเนื้อใน และการเป็นเล่มเดียวกันของปกกับเนื้อใน

  4. การตรวจสอบลักษณะได้ฉาก ควรใช้ไม้ฉากในการตรวจสอบ และการตรวจสอบเป็นเหลี่ยมของสันโดยวางสันให้ได้ในระนาบที่เรียบไม่โค้ง

  5. การตรวจสอบความถูกต้องและต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในการเรียงลำดับเลขหน้า และความสมบูรณ์ของภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียน จะใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบหนังสือตามข้อกำหนดคุณภาพ

  6. การตรวจสอบการยึดติดของกาวสัน จะใช้วิธีการดึงเนื้อในออกจากปกของเล่มหนังสือที่ทากาวหัวแล้ว

  7. ความครบถ้วนของข้อมูลการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานที่มีการลงบันทึกในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน และต้องกระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ(ข) คำอธิบายรายละเอียด         N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงานยินดีต้อนรับ