คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

                มีทักษะในการปฏิบัติงานทำสำเร็จงานออฟเซตงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานทำเล่มหนังสือได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์ หรือ

          2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานทำเล่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-AFP-1-064ZB ปฎิบัติงานทำเล่มแบบทากาวหัวด้วยมือ
PRT-AFP-1-065ZB ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ
PRT-AFP-1-066ZB ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ