หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-AFP-2-069ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างทำเล่มหนังสือหนังสือปกอ่อน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในเครื่องเย็บลวด ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
403061

ตรวจสอบระบบหล่อลื่น

1.1 ตรวจสอบระบบหล่อลื่นในจุดต่าง ๆได้ถูกต้อง

403061.01
403061

ตรวจสอบระบบหล่อลื่น

1.2หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นได้ถูกต้องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

403061.02
403062

ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษา

2.1ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดได้ถูกต้องตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

403062.01
403063

บันทึกข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา

3.1 ลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

403063.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1.  มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี2.  ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40306 บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด2. ความสามารถในการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นในเครื่องเย็บลวด3.  ความสามารถในทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือบำรุงรักษา4. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดที่สื่อสารได้เข้าใจ5. ความสามารถในการจัดทำระบบเก็บประวัติบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องเย็บลวด2.  ความรู้เกี่ยวกับรายการอะไหล่ของเครื่องเย็บลวด3.  ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด4.  ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บประวัติการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      1. บันทึกรายการจากการสังเกต      2.  บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน      3.  สภาพเครื่องเย็บลวดที่มีระบบหล่อลื่นถูกต้อง และมีการทำความสะอาดตามแผนการบำรุงรักษา      4.  เอกสารการลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     1.  แบบทดสอบ     2. แบบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน            N/A(ง) วิธีการประเมิน           1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์           2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ          N/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง          2. วิธีการและขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงานยินดีต้อนรับ