คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช. และมีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRS-2-249ZB เตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
PRT-PRS-2-250ZB ทักษะฝีมือการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
PRT-PRS-2-257ZB ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต
PRT-PRS-2-258ZB ความปลอดภัยในโรงพิมพ์
PRT-PRS-2-259ZB การกำหนดแผนการบำรุงรักษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0238-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0033-A : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ยินดีต้อนรับ