หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-2-258ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโรงพิมพ์ และรู้วิธีการป้องกันภัยส่วนบุคคล มีทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐานทั่วไป และปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของช่างพิมพ์ออฟเซต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คู่มือการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
303101

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

1.1 เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

303101.01
303101

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

1.2 ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย

303101.02
303101

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

1.3 ยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง

303101.03
303101

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

1.4 การรายงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

303101.04
303101

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

1.5 บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

303101.05
303102

การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง

2.1 หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่ออัคคีภัย

303102.01
303102

การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง

2.2 การเก็บรักษาสารไวไฟต่าง ๆ

303102.02
303102

การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง

2.3 ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงพิมพ์ได้

303102.03
303102

การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง

2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน

303102.04
303103

การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์

3.1 ตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฏิบัติงาน

303103.01
303103

การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์

3.2 ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงพิมพ์ได้ถูกวิธี

303103.02
303103

การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์

3.3 รายงานความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฏิบัติงานได้

303103.03
303104

สภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์

4.1 จัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

303104.01
303104

สภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์

4.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

303104.02
303104

สภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์

4.3 รายงานผลสภาพแวดล้อมให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ

303104.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. กำหนดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ถูกต้อง

 2. ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

 3. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

 4. ทักษะการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

 5. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของ

 6. แยกแยะการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้

 7. แยกแยะสารไวไฟต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

 8. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้

 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงได้

 10. ปฏิบัติด้านการตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าเครื่องพิมพ์และระบบไฟฟ้าบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานได้

 11. การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี

 12. การรายงานผลความผิดปกติด้านไฟฟ้า

 13. การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

 14. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 2. หลักการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 3. หลักการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 4. ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

 5. การดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง

 6. ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์

 7. การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าตามคู่มือการทำงานประจำเครื่อง

 8. ความรู้พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์

 9. เทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. ผลการกำหนดพื้นที่และการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 2. รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งาน

 4. ทักษะการใช้เครื่องมือและเทคนิคการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 5. เครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 6. ผลการดำเนินการแยกแยะเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

 7. ผลการปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

 8. ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

 9. ผลการตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฏิบัติงาน

 10. วิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

 11. หลักฐานการรายงานผลด้านความผิดปกติด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและสถานที่ปฏิบัติงาน

 12. สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

 13. วิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

 14. บันทึกการรายงานผลการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. เห็นความสำคัญในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ปลอดภัย

 2. เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 3. เข้าใจหลักการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

 4. อธิบายถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

 5. อธิบายรูปแบบและวิธีการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

 6. ขั้นตอนและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ

 7. หลักการและวิธีการป้องกันภัยจากไฟฟ้าในเครื่องพิมพ์และโรงพิมพ์

 8. ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า

 9. แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์

 10. ขั้นตอนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินการเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของ การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ถูกวิธี และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

 2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินขั้นตอนการทำงาน และความเข้าใจหลักการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์ที่ถูกวิธี(ง) วิธีการประเมิน      N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโรงพิมพ์และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและชีวอนามัย

 2. อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์ ได้แก่ รถยก ลิฟต์ขนของ อุปกรณ์ช่วยยกอื่นๆ เป็นต้น

 3. การตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 4. การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งข้องในโรงพิมพ์ต้องคำนึงถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

 5. การรายงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของต้องให้ทันท่วงทีและสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้

 6. บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของให้อยู่ในสภาพดี

 7. การหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่ออัคคีภัย ได้แก่ การแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสารไวไฟกับแหล่งไฟ การสูบบุหรี่ เป็นต้น

 8. สารไวไฟต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีที่ไวไฟต่าง ๆ วัสดุที่ปนเปื้อนสารไวไฟ

 9. อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงพิมพ์ ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันภัยและอุปกรณ์สำหรับดับไฟ เช่น ระบบตรวจจับความร้อน ระบบฉีดน้ำ เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

 10. การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัยและคู่มือการตรวจสอบจากบริษัทผู้ผลิต

 11. การตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวระบบไฟฟ้า ครอบคลุมระบบไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น สายไฟ มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟต่าง ๆ เป็นต้น

 12. การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ต้องใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงานเครื่อง ห้ามใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักรผิดประเภท

 13. การรายงานความผิดปกติให้รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

 14. สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสะอาด แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิและการปรับอากาศ กลิ่น และฝุ่น

 15. สถานที่ปฏิบัติงาน คือ ขอบข่ายครอบคลุมบริเวณสถานที่ทำงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด      N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.2 การทดสอบโดยการประเมินการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)ยินดีต้อนรับ