หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-2-257ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต และรู้วิธีการป้องกันภัยส่วนบุคคล มีทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐานทั่วไป และปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของช่างพิมพ์ออฟเซต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

คู่มือการใช้งานประจำเครื่องพิมพ์และพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
303091

ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.1ศึกษาคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง

303091.01
303091

ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.2 ตรวจสอบเครื่องป้องกัน (guards) ให้อยู่ในสภาพและตำแหน่งที่ถูกต้อง

303091.02
303091

ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.3 ตรวจสอบการทำงานของจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์

303091.03
303091

ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.4 ตรวจสอบการทำงานของสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

303091.04
303091

ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.5 บำรุงรักษาระบบป้องกันอัตรายจากเครื่องพิมพ์

303091.05
303092

การป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.1 เตรียมความพร้อมตนเองก่อนการปฏิบัติงาน

303092.01
303092

การป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.2 ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

303092.02
303092

การป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.3 มีระเบียบและวินัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

303092.03
303093

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3.1 ติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์แสดงอันตราย

303093.01
303093

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3.2 เก็บรักษาสารเคมีให้ถูกต้องและเหมาะสม

303093.02
303093

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3.3 เลือกสารเคมีให้เหมาะสมกับการใช้งาน

303093.03
303093

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3.4 กำจัดสารเคมีต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

303093.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ปฏิบัติด้านการตรวจสอบเครื่องป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 2. ปฏิบัติด้านการตรวจสอบจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอัตรายได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 3. ปฏิบัติด้านการตรวจสอบสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 4. บำรุงรักษาระบบป้องกันอันตรายได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 5. รายงานความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์ได้

 6. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

 7. ความพร้อมด้านการเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 8. ตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของการปฏิบัติงาน

 9. ติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์บนภาชนะหรือสถานที่เก็บสารเคมี

 10. เลือกใช้สารเคมีได้

 11. เก็บรักษาสารเคมีและกำจัดสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

 2. ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 3. วิธีการรายงานความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์

 4. ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 5. ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล

 6. ระเบียบและวินัยในการทำงาน

 7. ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

 8. ความรู้ด้านอันตรายจากสารเคมี

 9. ความรู้ด้านการกำจัดสารเคมีและสิ่งที่ปนเปื้อนจากสารเคมี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. ผลการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันอันตราย จุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตราย และสวิทซ์ฉุกเฉิน

 2. บันทึกหรือรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์

 3. ลักษณะความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

 4. ลักษณะความพร้อมของเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 5. การปฏิบัติตนที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

 6. สารเคมีทุกชนิดที่นำมาใช้ได้รับการติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ถูกต้อง

 7. ผลของการเลือกใช้สารเคมี

 8. ผลการเก็บรักษาและการกำจัดสารเคมี(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. แนวทางการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ และสวิทซ์ฉุกเฉิน

 2. วิธีการรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายเครื่องพิมพ์

 3. เข้าใจวิธีการรักษาความปลอดภัยในโรงพิมพ์

 4. เข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมตนเองและการเลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 5. อธิบายถึงความสำคัญในการรักษาระเบียบวินัยในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานงาน

 6. เข้าใจความสำคัญและความจำเป็นในการแสดงสัญลักษณ์อันตรายต่าง ๆ

 7. บอกและอธิบายถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในงานพิมพ์

 8. บอกขั้นตอนการเก็บรักษาสารเคมีได้

 9. อธิบายขั้นตอนในการกำจัดสารเคมีได้(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินการเตรียมการ และการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์

 2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินขั้นตอนการทำงาน และการรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายเครื่องพิมพ์(ง) วิธีการประเมิน      N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. การตรวจสอบเครื่องป้องกัน ได้แก่ สภาพมั่นคงและแข็งแรงพร้อมใช้งาน ตำแหน่งที่ถูกต้อง เครื่องป้องกันไม่ถูกถอดออกหรือถูกปิดระบบ

 2. การตรวจสอบจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตราย ได้แก่ สภาพพร้อมทำงาน การทำงานเป็นปกติ

 3. การตรวจสอบสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานทุกจุด

 4. การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัตรายจากเครื่องพิมพ์ ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาด การใช้งาน และการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องหากเครื่องป้องกันทำงานผิดปกติ

 5. การเตรียมความพร้อมตนเอง ได้แก่ ความพร้อมและความสมบูรณ์ด้านร่างกายและจิตใจ

 6. เครื่องป้องกันอัตรายส่วนบุคคล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เครื่องป้องกันเสียง เป็นต้น

 7. ระเบียบและวินัยในการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเครื่องจักร ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อห้ามต่าง ๆ ในการทำงาน

 8. สารเคมีที่ใช้ในการทำงานด้านการพิมพ์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ น้ำมัน น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และร่างกาย น้ำยาฟาวน์เทน รวมถึงเศษวัสดุต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนกับสารเคมี เป็นต้น

 9. สารเคมีทุกชนิดต้องได้รับการติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย

 10. การเก็บรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพิมพ์และตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด

 11. การเลือกใช้สารเคมีต่าง ๆ ให้คำนึงถึง การเลือกประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งาน ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

 12. การกำจัดสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพิมพ์และตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด(ข) คำอธิบายรายละเอียด     N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.2 การทดสอบโดยการประเมินการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)ยินดีต้อนรับ