Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
1
2
3
4
5
6
ทักษะฝีมือการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
7
8
9
ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต
10
11
12
ความปลอดภัยในโรงพิมพ์
13
14
15
16
การกำหนดแผนการบำรุงรักษา
17
18
19

ยินดีต้อนรับ