หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทักษะฝีมือการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRS-2-250ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทักษะฝีมือการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติเฉพาะทางในการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดที่หลากหลายเพื่อทำการพิมพ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.1 กระดาษต้องอยู่กลางเครื่องพิมพ์

303021.01
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.2  กระทุ้งกระดาษและวางกระดาษบนโต๊ะส่งกระดาษได้เรียบของเครื่องพิมพ์

303021.02
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.3 ตรวจสอบสภาพยางดูด ประเภทกระดาษให้ปรับตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์

303021.03
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.4 ปรับตั้งหน่วยป้อนเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์

303021.04
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.5 ตรวจสอบและปรับตั้งอุปกรณ์แยกกระดาษกันซ้อน

303021.05
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.6  กระดาษวิ่งได้สะดวกไม่ติด

303021.06
303021

ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.7 ปรับตั้งกระดาษต้องเข้าฉาก

303021.07
303022

เตรียมส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.1 การเติมน้ำยาฟาวน์เทน เป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์

303022.01
303022

เตรียมส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.2 การเตรียมรางหมึกทำความสะอาดก่อนการใส่หมึกพิมพ์

303022.02
303022

เตรียมส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.3 การใส่หมึกพิมพ์ในรางหมึก ต้องการตักหมึกพิมพ์ถูกวิธี 

303022.03
303022

เตรียมส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.4   กวนหมึกพิมพ์ถูกวิธี 

303022.04
303022

เตรียมส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.5 ปริมาณหมึกเหมาะสมกับงานพิมพ์ได้ถูกต้อง

303022.05
303022

เตรียมส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.6 การล้างเครื่องหลังการพิมพ์ครบทุกส่วนตามคู่มือเครื่อง

303022.06
303023

ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.1 การจัดวางถาดรับปรับให้ตรงตามตำแหน่งตรงกลางของเครื่องพิมพ์

303023.01
303023

ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.2 การจัดตำแหน่งกระดาษพิมพ์ลงสู่ถาดรับ ปรับระยะตัวตบรับกระดาษได้

303023.02
303023

ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.3   การปรับระยะอุปกรณ์ตบกระดาษ ปรับระยะตัวตบรับกระดาษได้

303023.03
303023

ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.4 การปรับระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับตั้งให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว

303023.04
303023

ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.5 การปรับลมเป่าและลมดูดให้กระดาษลงสู่ถาดรับให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว

303023.05
303023

ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.6 การปรับอุปกรณ์พ่นแป้งและการเตรียมถาดเพื่องานพิมพ์ต่อเนื่องให้สัมพันธ์กับปริมาณกระดาษและชนิดของหมึกพิมพ์ เพื่อป้องกันการซับหลัง ตามรูปแบบของพื้นที่ของภาพพิมพ์

303023.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. 1.ทักษะการกระทุ้งกระดาษ

 2. 2. ทักษะการปรับตั้งหน่วยป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 3. 3.  ทักษะการปรับตั้งหน่วยพาของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 4. 4. ทักษะการปรับตั้งหน่วยกำกับฉากของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 5. 5. ทักษะการปรับตั้งหน่วยน้ำของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 6. 6. ทักษะการปรับตั้งหน่วยหมึกของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 7. 7. ทักษะการปรับตั้งหน่วยพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต

 2. ประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 3. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. ผลของกระดาษต้องอยู่กลางเครื่องพิมพ์

 2. ผลการกระทุ้งกระดาษและวางกระดาษบนโต๊ะส่งกระดาษได้เรียบของเครื่องพิมพ์

 3. ผลการตรวจสอบสภาพยางดูด ประเภทกระดาษให้ปรับตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์

 4. ผลการปรับตั้งหน่วยป้อนเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์

 5. ผลการตรวจสอบและปรับตั้งอุปกรณ์แยกกระดาษกันซ้อน

 6. ผลการกระดาษวิ่งได้สะดวกไม่ติด

 7. ผลการปรับตั้งกระดาษต้องเข้าฉาก

 8. ผลการเติมน้ำยาฟาวน์เทน เป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์

 9. ผลการเตรียมรางหมึกทำความสะอาดก่อนการใส่หมึกพิมพ์

 10. ผลการใส่หมึกพิมพ์ในรางหมึก ต้องการตักหมึกพิมพ์ถูกวิธี

 11. ผลการกวนหมึกพิมพ์ถูกวิธี

 12. ผลของปริมาณหมึกเหมาะสมกับงานพิมพ์ได้ถูกต้อง

 13. ผลการล้างเครื่องหลังการพิมพ์ครบทุกส่วนตามคู่มือเครื่อง

 14. ผลการจัดวางถาดรับปรับให้ตรงตามตำแหน่งตรงกลางของเครื่องพิมพ์

 15. ผลการจัดตำแหน่งกระดาษพิมพ์ลงสู่ถาดรับ ปรับระยะตัวตบรับกระดาษได้

 16. ผลการปรับระยะอุปกรณ์ตบกระดาษ ปรับระยะตัวตบรับกระดาษได้(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. โครงสร้างของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 2. ระบบการทำงานของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 3. โครงสร้างของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 4. ระบบการทำงานของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 5. ระบบหมึกพิมพ์ของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 6. ระบบความชื้นของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 7. ระบบพิมพ์ของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต

 9. ประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 10. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 11. การปรับระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับ

 12. การปรับลมเป่าและลมดูดให้กระดาษลงสู่ถาดรับ

 13. การเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการซับหลังโดยการปรับอุปกรณ์พ่นแป้ง และการเตรียมถาดรองกระดาษเพื่อการพิมพ์ต่อเนื่อง ให้สัมพันธ์กับภาพพิมพ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน     N/A(ง) วิธีการประเมิน    N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.2 การทดสอบโดยการประเมินการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)18.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)ยินดีต้อนรับ