คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์ และการติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 3 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ จบการศึกษาระดับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 2

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างทำแม่พิมพ์สกรีน

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-3-134ZB กำหนดรายละเอียดการทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-PRE-3-135ZB วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิคการทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-PRE-3-136ZB การตรวจสอบคุณภาพการทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-PRE-3-137ZB ให้คำปรึกษาในการทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-JXDG-555A เตรียมวัสดุและอุปกรณ์การทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-ADFI-556A การขึงผ้าสกรีน
PRT-FNCV-323A การล้างกาวอัดเพื่อนำกรอบสกรีนมาใช้ใหม่
PRT-RVTD-324A การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการทำงาน
PRT-CXQK-560A การปาดกาวอัด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ