คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-5-082ZC ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น Vichy Shower, Jacuzzi, Jet Shower
WNS-SPA-5-098ZC ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองบนใบหน้า (Facial Lymphatic Draining Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-5-100ZC ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-5-101ZC ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Compress Treatment) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-5-102ZC ให้บริการการอาบน้ำสมุนไพรไทย (Thai Traditional Herbal Bath) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-5-099ZC ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ