หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-5-100ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10422-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy)

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ อย่างสุภาพ

1.2 เลือกผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงการเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ

1.3 ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ

1.4 ชี้แจงขั้นตอนการบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

1.5 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ อย่างสุภาพ

1.2 เลือกผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงการเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ

1.3 ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ

1.4 ชี้แจงขั้นตอนการบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

1.5 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้องด้วยความประณีตและรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) โดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชาด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ สุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10422-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้องด้วยความประณีตและรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ อย่างสุภาพ

1.2 เลือกผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงการเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ

1.3 ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ

1.4 ชี้แจงขั้นตอนการบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

1.5 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้องด้วยความประณีตและรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) โดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชาด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ สุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10422-03 ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) โดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชาด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ อย่างสุภาพ

1.2 เลือกผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงการเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ

1.3 ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ

1.4 ชี้แจงขั้นตอนการบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

1.5 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้องด้วยความประณีตและรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) โดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชาด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ สุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10422-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ สุคนธบำบัด (Aromatherapy) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ สุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ อย่างสุภาพ

1.2 เลือกผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด สำหรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงการเกิดอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ

1.3 ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์ หรือน้ำมันนวด ก่อนการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ

1.4 ชี้แจงขั้นตอนการบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

1.5 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามใบสั่งงาน ได้ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้อง ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการสุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ได้ถูกต้องด้วยความประณีตและรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ตำแหน่งถูกต้องด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการสุคนธบำบัด (Aromatherapy) โดยการใช้น้ำมันร่วมกับการนวด และคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชาด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ สุคนธบำบัด(Aromatherapy) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ