หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-5-099ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10421-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage)

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

1.2 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการด้วยความสุภาพ

1.3 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอนของการนวดด้วยความสุภาพ

1.4 อธิบายประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

1.2 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการด้วยความสุภาพ

1.3 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอนของการนวดด้วยความสุภาพ

1.4 อธิบายประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมน้ำมันนวดสำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยนวดวนทั่วตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความละเอียด รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10421-02 เตรียมและจัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมน้ำมันนวดสำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

1.2 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการด้วยความสุภาพ

1.3 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอนของการนวดด้วยความสุภาพ

1.4 อธิบายประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมน้ำมันนวดสำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยนวดวนทั่วตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความละเอียด รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10421-03 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยนวดวนทั่วตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความละเอียด รอบคอบ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

1.2 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการด้วยความสุภาพ

1.3 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอนของการนวดด้วยความสุภาพ

1.4 อธิบายประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมน้ำมันนวดสำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยนวดวนทั่วตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความละเอียด รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10421-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

1.1 สอบทานความต้องการ วัตถุประสงค์ที่มารับบริการจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วนตามแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ

1.2 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการด้วยความสุภาพ

1.3 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามขั้นตอนของการนวดด้วยความสุภาพ

1.4 อธิบายประโยชน์ของการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง ได้ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมน้ำมันนวดสำหรับให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 เตรียมผู้รับบริการสำหรับรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง โดยนวดวนทั่วตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความละเอียด รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ