หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) เช่น Vichy Shower, Jacuzzi, Jet Shower

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-5-082ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10402-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการ วารีบำบัด

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 ทำความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

3.1 ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ ด้วยความสุภาพรอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10402-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับการให้บริการวารีบำบัด ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 ทำความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 ทำความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

3.1 ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ ด้วยความสุภาพรอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10402-03 ให้บริการวารีบำบัด ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ ด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 ทำความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

3.1 ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ ด้วยความสุภาพรอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10402-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการวารีบำบัด แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรอบคอบสุภาพ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการรับบริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 ทำความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

3.1 ให้บริการวารีบำบัด (Hydro Therapy) ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ ด้วยความสุภาพรอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ วารีบำบัด(Hydro Therapy) ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ