หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Compress Treatment) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-5-101ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10423-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการประคบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Compress Treatment)

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) ตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) ตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียมลูกประคบสำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

3.2 ให้ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) โดยการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย โดยคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สำหรับการ ให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยมารยาทในการให้บริการ

10423-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียมลูกประคบสำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) ตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียมลูกประคบสำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

3.2 ให้ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) โดยการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย โดยคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สำหรับการ ให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยมารยาทในการให้บริการ

10423-03 ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Compress Treatment) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

3.2 ให้ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) โดยการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย โดยคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) ตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียมลูกประคบสำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

3.2 ให้ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) โดยการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย โดยคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สำหรับการ ให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยมารยาทในการให้บริการ

10423-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สำหรับการ ให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยมารยาทในการให้บริการ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) ตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 เตรียมลูกประคบสำหรับให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

3.2 ให้ให้บริการประคบสมุนไพรไทย (ThaiHerbal Compress Treatment) โดยการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย โดยคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สำหรับการ ให้บริการประคบสมุนไพรไทย(Thai Herbal Compress Treatment) สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยมารยาทในการให้บริการ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ