คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารคลังสินค้าไซโล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารคลังสินค้าไซโล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน จัดการโครงสร้างพื้นฐาน จัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน วางแผนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออกไซโล จัดการการข้อมูลของสินค้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเทคโนโลยีสำหรับไซโล โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
6. สามารถระบุความต้องการเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
9. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมไซโล เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า หัวหน้าคลังสินค้า หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าตรวจสอบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบสารสนเทศ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-5-018ZB จัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานไซโล
LOG-WII-5-019ZB จัดการโครงสร้างพื้นฐานไซโล
LOG-WII-5-020ZB จัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
LOG-WII-5-021ZB วางแผนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล
LOG-WII-5-022ZB จัดการการข้อมูลของสินค้าไซโลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
LOG-WII-5-023ZB จัดการเทคโนโลยีสำหรับไซโล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ